سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تقدیم صاحب به صاحب الزمان

دانی زچه در پای گل سرخ بود خار؟                  از
بس که به گلزار شوق تو دویده

پرسیده ای از خار چرا نوک تو سرخست ؟            از بس که به
پای گل بیچاره خلیده

از چیست که بلبل شده دلباخته گل                زین رو که یکی روز گلی
دست تو دیدهشعر از شیخ فضل ا... نوری